" فرم ارزشيابي آزمون"
متقاضی گرامي
پس از پر نمودن فرم ارزشیابی ، با کلیک بر روی کلید " ارسال " ، نتیجه آزمون ورودی  مشاهده می شود.فرم ارزشيابي زير، به منظور سنجش ميزان انطباق آزمون با نيازهاي شما تهيه شده است و رسيدن به نتايج واقعي ارزشيابي بدون مساعدت و همكاري شما امكان پذير نسيت . بنابراين خواهشمند است نظرات صادقانه خود را در مورد آزمون  برگزار شده اعلام فرماييد :