" دوره تخصصي بازديد اوليه آتش سوزي "

اهداف دوره:
  •     ارتقاي دانش، بينش و مهارت کارکنان و کارشناسان
  •     آشنا کردن فراگيران با مفاهيم کاربردي در بيمه هاي آتش سوزي
  •     جبران زيان مالي ناشي از خطرات
نحوه اجرا و مدت زمان دوره : مجازي، 10 ساعت

محتواي دوره:
  •     نحوه تکميل فرم بازديد اوليه
  •     آشنايي با قسمت هاي مختلف