" فرم ارزشیابی  دوره های بیمه زندگی "
متقاضی محترم
ضمن آرزوی توفیق و سعادت روزافزون برای جنابعالی، با عنایت به ضرورت انجام ارزشیابی صحیح از عملکرد علمی و عملی مدرسین محترم شایسته است بمنظور دستیابی به نتایج مطلوب و اقدام مناسب نسبت به تقویت نقاط قوت و بهبود نقاط ضعف و نیز پرهیز از تضییع حقوق مدرسین، خواهشمند است در پاسخگویی به مطالب ذیل، دقت کافی بعمل آید.ضمناًپس از پر نمودن فرم ارزشیابی ، با کلیک بر روی کلید " ارسال " ، نتیجه آزمون   مشاهده می شود.